Chemia Dla Poligrafii

14 Sep 2018 07:54
Tags

Back to list of posts

Międzynarodowe Targi Maszyn, Materiałów i Usług Poligraficznych POLIGRAFIA - największe wydarzenie wystawiennicze dla przemysłu poligraficznego w tej części Europy odbywa się w cyklu dwuletnim na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich. Procesy te jednak s± zhermetyzowane i praktycznie w poligrafii nie występuje niebezpieczeństwo narażenia pracowników na pyły przemysłowe wymienione w wykazie warto¶ci najwyższych dopuszczalnych stężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w ¶rodowisku pracy (Zał±cznik Nr 1 do rozporz±dzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 17 czerwca 1998 r. oraz zmiany Dz. U. Nr 4 z dnia 23 stycznia 2001 r.).

Spółka przedstawiła także numery PKWiU dla poszczególnych wariantów: wariant i - 22.22.3 „Usługi poligraficzne inne niż drukowanie gazet”, wariant II - 22.24.10-00.00 „Usługi składu drukarskiego i wytwarzania płyt drukarskich”, wariant III - 22.22.3 „Usługi poligraficzne inne niż drukowanie gazet”, wariant IV- 22.23.10 „Usługi introligatorskie”, wariant v - 22.23.10 „Usługi introligatorskie”, wariant VI - 22.23.10 „Usługi introligatorskie”.

Absolwent studiów drugiego stopnia jest przygotowany do pracy w zakładach produkcyjnych przemysłu papierniczego i poligraficznego oraz przemysłów pokrewnych, zakładach wytwarzających i remontujących maszyny papiernicze i poligraficzne, instytutach naukowo-badawczych i ośrodkach badawczo-rozwojowych oraz instytucjach zajmujących się poradnictwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu papiernictwa i poligrafii oraz biurach projektowych.

Zainteresowanie konferencją wyraźnie pokazuje, że coraz więcej właścicieli drukarń szuka innowacyjnych rozwiązań dla swoich przedsiębiorstw - mówi Mariusz Sosnowski, prezes Infosystems SA. - Nasza firma nie tylko ma je w swojej ofercie, ale również - poprzez działalność doradczą w ramach Departamentu Funduszy Europejskich - wspiera przedsiębiorstwa poligraficzne na drodze pozyskiwania środków na realizację nawet najbardziej ambitnych i innowacyjnych celów.

Ponadto w pi¶mie z 22 maja 2017 r. Wnioskodawca wskazał, że planowan± działalno¶ć przewiduje prowadzić jako czynny podatnik podatku od towarów i usług (VAT-UE) oraz że działalno¶ć tę będzie prowadził zarówno dla zleceniodawców krajowych (terytorium kraju), zleceniodawców w ramach UE (terytorium państwa członkowskiego) oraz zleceniodawców spoza UE (terytorium państwa trzeciego).

poligrafia.jpg

Comments: 0

Add a New Comment

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License